Hemlösheten i Göteborg - kartläggning från april 2022

Varje år görs en kartläggning av antalet hemlösa i Göteborg. Mätningen görs under en vecka i april (4 april–10 april 2022) och den sammanställs sedan i en rapport; "Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden april 2022".

Det är sjunde gången Göteborgs Stad kartlägger hur hemlösheten ser ut utifrån Socialstyrelsens definition. Hemlösheten har minskat över tid vilket är ett övergripande mål i stadens hemlöshetsplan. Även den akuta hemlösheten har minskat. Årets kartläggning visar det lägsta antalet hushåll, vuxna och barn, i akut hemlöshet sedan 2015.

Sammanlagt har 2 359 hushåll registrerats som hemlösa under mätveckan (2 524 vuxna och 697 barn). Antalet hushåll har minskat med 46 stycken men det totala antalet personer har ökat med 60 personer, från 3 161 personer till 3 221 personer jämfört med 2021. 

Antalet barnfamiljer i hemlöshet ökat från 282 barnfamiljer 2021 till 296 familjer 2022. Antalet vuxna och barn i familjerna har ökat med 124 personer jämfört med 2021, från 977 till 1 121 personer. Det är främst antalet barn som har ökat (100 barn). Ökningen av antalet barnfamiljer och barn i årets kartläggning förklaras av de barnfamiljer som kommunen anvisats enligt Bosättningslagen och som flyttat ut från sina genomgångslägenheter. De familjer som inte ordnat annan bostad har möjlighet att hyra lägenhet i andra hand av kommunen under maximalt 18 månader inom projektet Barnfamilj med korttidsavtal. Dessa familjer har inte ingått i tidigare kartläggningar eftersom de haft en genomgångsbostad i fem år. 

I årets kartläggning har antalet akut hemlösa hushåll minskat med 174 hushåll (39%) jämfört med 2021. De flesta av dessa är ensamhushåll (170 stycken). 

Minskningen av antalet personer i akut hemlöshet tros bero på införandet av nya boendeinsatser och nedstängningen av akutboendet Nya Tillfället. De flesta av personerna med missbruk eller psykisk ohälsa som tidigare placerades av socialtjänsten i akutboende får istället placering i socialt boende med stöd, kortsiktigt boende. Boendet fokuserar på utredning och mera stöd för att på sikt rusta personen för ett mer självständigt boende.

Även stadens satsning på modellen Bostad först har medfört färre personer i akut hemlöshet. Bostad först innebär en fast bostad och ett omfattande stöd för att kunna bo kvar och för att kunna ta itu med andra problem så som missbruk och/eller psykisk ohälsa. Genom metoden Bostad först har cirka 300 personer med komplex problematik fått lägenhet sedan starten 2013, och av dessa bor cirka 70 procent kvar med kommunalt kontrakt eller har fått egna hyresavtal. 

Missbruk- och beroendeproblem eller psykisk ohälsa är de främsta orsakerna till hemlöshet för 1 616 hushåll. Vilket är en minskning med 74 hushåll jämfört med kartläggningen 2021 och en minskning med 267 hushåll jämfört med kartläggningen 2018. Nästan alla av dessa hushåll är ensamhushåll och majoriteten är män. 

Hushåll utsatta för våld i nära relationer och som är hemlösa minskar. För 305 hushåll är våld i nära relationer en orsak till att de är hemlösa. Det är 92 hushåll mindre jämfört med kartläggningen 2021 och 140 hushåll mindre jämfört med kartläggningen 2018.

Av de hushåll där orsaken till hemlöshet är våld i nära relationer befinner sig 56 procent av hushållen i långsiktiga boendelösningar. De flesta bor i lägenhet med kommunal kontakt där många har möjlighet att överta förstahandskontraktet och lämna hemlösheten. Andelen hushåll som bor i någon form av tillfällig logi är 19 procent, varav de flesta bor i skyddat boende. Andelen ensamhushåll är 68 procent medan andelen barnfamiljer är 32 procent. Av dessa är 84 procent kvinnor med eller utan barn, varav hälften är födda utomlands. Våld i nära relationer är en betydligt vanligare orsak till hemlöshet bland kvinnor än bland män.


Här kan du läsa hela rapporten

Här hittar du tidigare års rapporter. 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se