Ordlista för svåra ord

Ibland är det svårt att förstå vad myndigheter menar både när de pratar och skriver. 
Här har vi samlat en del svåra ord och förklaringar till vad de betyder egentligen. 

Enligt Språklagen 11§ så ska språket i offentliga myndigheter vara vårdat, enkelt och begripligt. Det här kallas ibland att använda klarspråk och innebär bland annat att myndigheter ska skriva så enkelt som möjligt, inte använda gammalt, svårt språk, inte använda förkortningar och tänka på att den som läser ska kunna förstå informationen. Myndigheterna är alltså tvungna att uttrycka sig så att medborgarna förstår. I 7 § förvaltningslagen (1986:223) står det så här: "Myndigheten skall eftersträva att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra." 

Men ibland smyger det sig in svåra ord och här är en del som vi brukar hitta. Har du fler exempel så får du gärna tipsa oss! 

 

 


Ordlista till myndighetsspråket

 

A

 

Ajournera
Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt.

Anstånd
Att begära anstånd innebär helt enkelt att du ber domstolen att inte göra någonting till dess att du har hunnit komma in med de handlingar du vill.
Det är domstolen som bestämmer om du får anstånd eller inte.
Anstånd på upp till en månad i ärenden där det är du som har överklagat ett beslut brukar inte vara några problem att få.
Du begär anstånd genom att kontakta domstolen, vanligen genom telefon eller mail. Du kan också skicka vanlig post eller faxa.

Arvode
Ekonomisk ersättning för utfört arbete

Avskrivning
Domstolen låter bli att pröva överklagandet eftersom det har förlorat sin betydelse. Detta kan bero på att du har meddelat domstolen att du inte längre vill att det ska prövas.

Avslag/avslås
Du får nej på din ansökan.

Avvisning
Domstolen låter bli att pröva överklagandet eftersom det inte finns formella förutsättningar för det. Med detta menas att det finns hinder för prövning i sak. Sådana hinder kan vara att du inte får överklaga beslutet, att du inte har överklagat inom överklagandefristen med mera.

 

B

 

Barnkonventionen
FN har antagit en konvention om barns rättigheter 1989 som Sverige godkänt.

Beslut
Det kan handla om beslut under handläggningen (icke slutliga beslut – exempelvis tillfälliga beslut) eller Slutliga beslut – beslut som innebär att domstolen lämnar målet ifrån sig, exempelvis avskrivning eller avvisning.

Bevis
Vad du åberopar för att visa att omständigheten faktiskt föreligger på riktigt.

Bifall
Du får din ansökan beviljad och får sökt förmån eller tillstånd.

Bistånd
Stöd i form av pengar eller någon slags medverkan.

Biståndshandläggare
Anställd inom kommunens äldreomsorg och verksamhet för funktionsnedsatta som utreder och beslutar om hjälp och stöd.

Boende
Enhet inom socialförvaltningen som bedriver tillhandahåller bostäder eller platser för dygnsvistelse. Boenden kombineras med olika insatser, och har personal som genomför dessa.

Bordläggning
Skjuta upp ett beslut till ett senare möte.

Brukare
Den person som en verksamhet eller aktivitet är till för eller den  person som använder verksamheten. Kan också vara till exempel förälder till barn i skola eller anhörig/släkting till äldre i äldreboende.

Bruttokostnad
Kostnaden för en verksamhet innan man räknat med intäkterna.

Budget
En plan för hur de pengar man har ska användas under en viss tid.

 

C

 

D

 

Dagordning
En lista över alla ärenden som ska tas upp vid ett möte.

 Dataskyddsförordningen
GDPR (dataskyddsförordningen) gäller för all behandling av personuppgifter. Lagen ska skydda den enskilde personens integritet och säger när och hur personuppgifter får behandlas. Med personuppgift menas "all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet". Lagen ersatte den 25 maj 2018 personuppgiftslagen (PuL).

Delegationsordning
Att delegera innebär att lämna över uppgifter till en annan person, vanligtvis en underordnad. En styrelse eller nämnd kan delegera beslutsrätten i ett ärende till ett utskott, en ledamot i nämnden eller en anställd i kommunen.

 

E

 

Enhet
En del eller verksamhetsgrupp i den kommunala organisationen som finns inom en förvaltning.

 

F

 

Funktionsnedsättning
Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att man på grund av en sjukdom eller en skada har svårigheter att klara det dagliga livet. Det kan vara olika typer av fysiska problem som begränsar till exempel rörelseförmågan, synen eller hörseln. Det kan också vara problem av psykisk karaktär som gör att man har svårt med relationer till andra människor. Det kan även gälla funktionsnedsättning av medicinsk art, exempelvis allergier. Kommunens ansvar för människor med funktionsnedsättning regleras främst i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Färdtjänst
Färdtjänst är en form av kollektivtrafik som är anpassad efter behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Förebyggande åtgärder
En åtgärd som syftar till att förhindra uppkomsten av eller bromsa förloppet av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem.

Föredragande
Den som presenterar ett ärende för ledamöterna i en nämnd eller styrelse.

Föredragningslista
En förteckning över alla ärenden som ska tas upp vid ett sammanträde. 

Försörjningsstöd
Ekonomiskt stöd som betalas ut enligt socialtjänstlagen.

Förvaltning
En del av organisationen som ansvarar för vissa verksamheter, till exempel har en utbildningsförvaltning ansvar för skola och utbildning. Där arbetar opolitiska tjänstemän. Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd.

 

G

 

God man
Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller sköta sina pengar/egendom kan få stöd av en god man. Man ansöker om en god man hos Överförmyndarnämnden i kommunen.

Grundlag
Inga andra lagar eller förordningar får strida mot grundlagarna. Sverige har fyra grundlagar: RF (regeringsformen), TF (tryckfrihetsförordningen), YGL (yttrandefrihetsgrundlagen) och SO (successionsordningen). En grundlag kan bara ändras genom två lika beslut i riksdagen med ett allmänt val emellan.

 

H

 

Handläggare
Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemställan
Förslag till beslut i form av ett formellt yrkande/begäran, det vill säga. man kräver ett beslut om en viss åtgärd.

 

I

 

Informationsärende
Ett ärende på en nämnds/styrelses ärendelista som man inte ska fatta något beslut i, utan bara få information om.

Intermittent
Intermittent är synonymt med intervallvis och periodisk och kan bland annat beskrivas som ”som bara förekommer då och då; som tidvis avbryts”. Ordet är motsatsen till kontinuerlig. En intermittent anställning är det samma som ett timvikariat.

Interpellation
En skriftlig fråga som ställs av en ledamot/medlem i kommunfullmäktige. Den besvaras skriftligt och dessutom muntligt på sammanträdet.

Introduktionsersättning
Ekonomisk ersättning (försörjningsstöd) till nyanlända flyktingar.

IT
Informationsteknik som exempelvis datorer, datasystem, telefoni.

 

J

 

Justering
Slutligt godkännande av ett protokoll eller annat dokument.

 

K

 

Kommunallagen
Antogs av Sveriges riksdag 1991 och reglerar vad kommunerna ska och får göra.

Kommunalråd
Hel- eller deltidsanställda politiker som leder det kommunala arbetet.

Kommunfullmäktige
Kommunens högsta beslutande politiska församling eller "riksdag". Sammansättningen bestäms av det antal röster partierna fått av väljarna i kommunen.

Kommunstyrelse
Utses av Kommunfullmäktige och är kommunens "regering". Har överblick, leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen beslutar om kommunens finanser och den ekonomiska planeringen.

Komvux
Kommunal vuxenutbildning vänder sig i huvudsak till personer över 20 år, och erbjuder grundläggande vuxenutbildning, vuxenutbildning på gymnasienivå, omvårdnadsutbildning, svenska för invandrare (Sfi) och särvux.

Kärnverksamheter
De verksamheter som kommunen är skyldig att utföra enligt lag.

 

L

 

Ledamot
Medlem av kommunfullmäktige, en politisk nämnd eller en styrelse.

Lex Sarah (Socialtjänstlagens 14 kap 2 §)
Missförhållanden i vård och omsorg för äldre och funktionshindrade anmäls till den nämnd som ansvarar för verksamheten. Denna lagparagraf Kallas Lex Sarah. Lagen säger också att den som är ansvarig för verksamheten är skyldig att genast rätta till problem.

Likvida medel
Kontanter, pengar på banken, placeringar i aktier och så vidare. Säger vilka möjligheter man har att betala kostnader på kort sikt.

LSS
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Länsstyrelse
Den statliga myndighet som finns för varje län och som bland annat kontrollerar kommunal verksamhet.

 

M

 

MAS
Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Myndighetsutövning
Kommunen bestämmer om vissa rättigheter och skyldigheter för invånarna. Det handlar exempelvis om tillstånd inom miljöområdet, försörjningsstöd inom socialtjänsten och betygssättning i skolan. Allt sådant regleras i särskilda lagar och föreskrifter.

 

N

 

Nettokostnad
Kostnaden för en verksamhet när man räknat bort de intäkter man har.

Nyckeltal
Kan vara mått på ekonomin såväl som på kvaliteten i en verksamhet. Med nyckeltal går det att exempelvis att jämföra utvecklingen över tid eller att göra jämförelser mellan liknande enheter.

Nämnd
Består av politiskt valda förtroendemän, kan ibland kallas styrelse.

 

O

 

Offentlighetsprincipen
Rätten för alla, svenska och utländska medborgare, att se och läsa allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt finns också möjligheten att påverka verksamheten. Det är en viktig del av demokratin.

En handling är något som innehåller information, till exempel brev, protokoll, beslut med mera. Det kan också vara e-post, video- eller bandupptagningar. Enligt lagen är en handling allmän när den har kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller ha sekretess/vara hemliga. Alla allmänna handlingar som inte har sekretess är offentliga.

 

P

 

Personuppgiftslagen
PuL (personuppgiftslagen) gäller för all behandling av personuppgifter. Lagen ska skydda den enskilde personens integritet och säger när och hur personuppgifter får behandlas. Med personuppgift menas "all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet". Lagen ersattes den 25 maj 2018 av GDPR (dataskyddsförordningen).

Process
Ett sätt att beskriva hur en aktivitet utvecklas från start, längs vägen och fram till mål och resultat.

Protokoll
Ett dokument som redogör för vad som händer under ett möte. I protokollet skrivs också vilka som varit med på mötet och fattat besluten.

 

R

 

Ramavtal
Avtal med leverantörer av varor eller tjänster. Beställaren måste då beställa/köpa varor och tjänster från just den/de leverantörer man har ramavtal med. Ramavtal gäller en viss tid, till exempel tre år.

Remiss/ Remittera
Begära in synpunkter på ett förslag.

Reservation
En ledamot kan muntligt eller skriftligt reservera sig mot ett beslut för att markera att han/hon inte står bakom beslutet.

Röstlängd
Förteckning över röstberättigade personer.

 

S

 

Sfi
Svenskundervisning för invandrare.

Skattefinansierad verksamhet
Verksamhet i kommunen som betalas med de skatter kommunen får in.

Suppleant
Ersättare för en ordinarie ledamot i fullmäktige, en nämnd eller en styrelse.

 

T

 

Talarordning
Ordförande bestämmer i vilken ordning de som begärt ordet på ett sammanträde ska få tala.

 

 

U

 

 

V

 

Validering
Människors kunskap och kompetens identifieras, värderas och dokumenteras på olika sätt. Man kan ha fått kunskapen genom exempelvis arbete och studier, men också genom erfarenhet.

Vision
En viljeinriktning och framtidsbild.

Votering
Omröstning.

Värdegrund
Begreppet värdegrund började användas under 1990-talet i diskussioner kring framför allt gemensamma etiska grundvalar eller värderingar. 

 

Å

 

Årsredovisning
Sammanfattar det ekonomiska resultatet. 

 

 

Ä

 

 

Ö

 

Överklagande
Om man vill klaga på ett beslut kan man som kommunmedlem begära att länsrätten prövar om det är lagligt. Det kallas laglighetsprövning eller kommunalbesvär.
Den som berörs av ett beslut och beslutet går emot honom eller henne, kan i vissa fall överklaga beslutet (förvaltningsbesvär).

 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se