Vägar ut ur hemlöshet

Bistånd till boende ges alltid efter en individuell bedömning. Center mot hemlöshet kan därför aldrig säga vad en person har rätt till. Vi kan bara ge generell information. För att få biståndet ska en ansökan göras till socialtjänsten som sedan utreds och socialsekreteraren fattar sedan beslut om rätten till bistånd.  

För att hitta ditt socialkontor i Göteborg finns information här.

Om du vill har mer information och vägledning så är du välkommen till oss på Kronhusgatan 2C (måndag - fredag mellan 13-16).
Klicka på denna länk för att se vår adress och våra kontaktuppgifter. 

Socialtjänsten har inte någon allmän skyldighet att ordna bostad men det finns en skyldighet att  kommuninvånarna ska ha en skälig levnadsnivå.
Vad "skälig levnadsnivå" betyder när det gäller boende är inte helt skrivet i lagen men i den följande texten ges exempel på vad man kan ha rätt till i Göteborg i olika situationer. 

För att socialtjänsten ska ha en skyldighet att ordna boende; och inte bara lämna ekonomiskt bistånd för boendekostnader (hyra), krävs att den som söker hjälp saknar möjlighet att själv hitta ett boende och att personen helt saknar bostad. Mer om vad socialtjänsten utreder kan du läsa om här nedanför. 

Socialtjänstens har ett ansvar när rätten till bistånd finns enligt 4 kap 1 § SoL. På den här sidan kommer vi förklara vad socialtjänsten tittar på när de utreder om en person har rätt till bistånd till boende. 

Vem har rätt till bistånd till boende?

 • Personen eller familjen ska vara helt bostadslös
 • Personen eller familjen ska ha speciella svårigheter att skaffa bostad på egen hand
 • Personen eller familjen ska tillhöra en socialt utsatt grupp som behöver särskild hjälp för att skaffa en bostad
 • Man ska inte kunna lösa sitt behov av boende på annat sätt än genom socialtjänsten.

Socialsekreteraren som tar emot en ansökan och gör utredningen utgår från socialtjänstlagen. Den lagen är en så kallad ramlag. Det betyder att den sätter ramar men inte säger så mycket om detaljerna. Socialtjänsten och socialsekreteraren tar beslut utifrån individuella fall. För att få vägledning tittar man på rättspraxis. Rättspraxis är tidigare domar från domstolar och myndigheter. 

Vad betyder helt bostadslös?

När man ansöker om boende så ska man vara helt bostadslös. Det betyder att man saknar tak över huvudet och alltså inte kan lösa sitt boende genom till exempel sängplats, rum, vandrarhem, stugboende, lägenhet eller hus. 

Vad betyder speciella svårigheter?

Speciella svårigheter att själv söka och få en bostad kan vara vissa fall av psykisk sjukdom, missbruk, vräkningshistorik eller stora skulder. När det gäller skulder så ska de vara så stora att de gör det omöjligt för personen att skaffa en bostad.

Svårigheterna ska göra att personen inte själv kan skaffa boende.

Enligt tidigare domar är det inte speciella svårigheter:

 •  att personen enbart är drabbad av bostadsbristen
 • att personen inte kan svenska 
 • att personen inte kan söka bostäder på internet
 • att personen har dålig ekonomi som gör att man inte uppfyller hyresvärdens krav
 • att personen inte får erbjudande via en bostadskö

(man kan ändå ha rätt till stöd från socialtjänsten- se längre ner under rubriken "Nödbistånd")

Vad betyder socialt utsatt grupp?

 Här är några exempel på socialt utsatta grupper som kan få bistånd efter individuell prövning:

 • Personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa, som på grund av detta behöver bo med stöd, före, under eller efter behandling 
 • Personer som på grund av våld i nära relationer behöver bistånd i form av boende för att få skydd och stöd. 
 • Ungdomar som skrivs ut från HVB- eller familjehemsplacering, som bedöms ha ett behov av att bo med stödinsatser som en del av sin rehabilitering
 • Personer som friges från kriminalvård i anstalt och är i behov av stöd för att få en bostad efter avtjänat straff för att minska risken för återfall i kriminalitet
 • Personer som väljer att lämna en kriminell gruppering, nätverk eller organiserad brottslighet och som riskerar att bestraffas för sitt utträde och därmed behöver bistånd i form av boende för att få skydd och stöd.

Det handlar om grupper där boendet är en del av en insats som ska ge personen skydd och/eller stöd att förändra en svår social situation. Det är inte bara boende utan boendet är i kombination med andra insatser och stöd.

Vad betyder det att man inte kan lösa sitt boende på annat sätt än genom socialtjänsten?

Det betyder bland annat att personen ska vara aktivt bostadssökande och göra vad hen kan för att försöka lösa de svårigheter som finns när det kommer till att få bostad.

Det kan till exempel betyda att personen har gjort vad hen kan för att betala av skulder,  gjort upp avbetalningsplaner eller tagit emot hjälp och stöd i sitt bostadssökande.

Personen behöver visa att hen sökt bostäder aktivt utifrån sin förmåga och individuella omständigheter. Här ingår att personen ska: 

 • Söka bostad brett (hela Sverige huvudregel) 
 • Vara inskriven på boplats
 • Deltagit i boenderådgivning/boendecoachning
 • Söka andrahands- och inneboendekontrakt
 • Söka andra tillfälliga boenden (tak över huvudet)
 • Söka i egna nätverket
 • Sökt bostad under en längre tid och kunna visa vilka bostäder som sökts
 • Undersökt andra alternativ till att godkännas som hyresgäst, exempelvis genom möjligheterna till privat borgensman
 • Skaffat sig en överblick av sin ekonomiska situation och även ha börjat att betala av eventuella skulder. Det kan vara att visa att hen varit i kontakt med stadens budget- och skuldrådgivare eller ansökt om skuldsanering hos Kronofogden.
 • Vid särskilda livssituationer ta ansvar för att planera för och förbereda sin boendesituation (exempelvis om personen har barn, ska flytta till kommunen eller genomgår en separation)

Det är inte tillräckligt att:

 • bara fråga sina kompisar
 • bara ha anmält sig som bostadssökande på kommunens bostadsförmedling
 • bara ha sökt bostad hos några hyresvärdar
 • bara sökt bostad i Göteborg med kranskommuner. 

Olika typer av boende med stöd

I Göteborgs finns det flera boenden runt om i staden för dig som lever i hemlöshet och har rätt till bistånd till boende. En del drivs av Göteborgs Stad (kommunen) och andra drivs av idéburna organisationer eller privat. 

Boendena finns både i kollektivform och i lägenheter och vissa vänder sig enbart till kvinnor. I del boenden ingår möbler och måltider. I andra verksamheter ansvarar du själv för möbler och mat.

Syftet med boendena är att stödja och motivera dig till en långsiktig och hållbar boendelösning.

Kontakta socialkontoret i ditt stadsområde (mottaget för vuxenenheten) om du av olika anledningar inte kan få en bostad på den vanliga bostadsmarknaden och är i behov av att ansöka om ett boende med stöd.


Andra grupper och deras rättigheter till boende

Personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten har ansvar för att ge permanenta boenden till personer som har en funktionsnedsättning som gör att man inte kan bo självständigt. Det kan vara i form av särskilt boende eller Bostad med särskilt stöd och service (BmSS)

Ansvaret gäller personer med långvarig och allvarlig funktionsnedsättning. 

Om personen klarar att bo självständigt och inte har rätt till permanent boende kan hen ändå ha rätt till bistånd om hen tillhör en socialt utsatt grupp eller har speciella svårigheter (se ovan). 

Det finns också en särskild boendelösning som heter F100. Det innebär att man får ett kommunalt kontrakt genom en ansökan via Förvaltningen för funktionsstöd eller någon av socialförvaltningarna.  Du kan läsa mer om insatsen F100 här. 

Äldre

Socialtjänsten har ett ansvar för att ge permanenta boenden i form av särskilt boende för äldre personer som inte klarar av att bo kvar i sin bostad. 

Om personen klarar att bo självständigt och inte har rätt till permanent boende kan hen ändå ha rätt till bistånd om hen tillhör en socialt utsatt grupp eller har speciella svårigheter (se ovan). 

EU/EES-medborgare

 EU/EES-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige har rätt till bistånd på samma sätt som svenska medborgare.

Personer som inte bedöms ha sin hemvist i Sverige, det vill säga inte har uppehållsrätt, har bara rätt till bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation som inte går att avhjälpa på annat sätt.

Förvaltningen för funktionsstöd
Det finns olika former av boenden för personer med funktionsnedsättning. 

Klicka på länken för att läsa mer om dem. 


Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Det finns olika former av boenden för äldre.

Klicka på länken för att läsa mer om dem


EU/EES-medborgare
Socialstyrelsen har skrivit en vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare. 

Klicka på länken för att läsa den.


Nödbistånd

Vad är nödbistånd?

Om en person inte uppfyller kriterierna (tillhör en socialt utsatt grupp och/eller har speciella svårigheter) och är helt bostadslös så har socialtjänsten ansvar att se till att personen inte lider akut nöd.

Det finns möjlighet att ge tak över huvudet under en kort tid (en vecka) för att undvika nöd. Personen ska då under tiden försöka hitta ett annat boende. 

När man ansöker ska man kunna visa att man försökt lösa sin situation på egen hand först. 

Nödbistånd kan ges genom att socialtjänsten ger plats i boende eller ger pengar för att personen själv ska lösa tak över huvudet (till exempel på vandrarhem). 

Om personen har egen inkomst ska pengarna användas till att ordna boende och man får ansöka om hjälp igen när pengarna är slut. 

För barnfamiljer är beslutstiden 30 dagar. Detta för att öka stabilitet och trygghet för barnfamiljerna.

För att vara aktivt bostadssökande och ha rätt till nödbistånd ska personen söka bostad aktivt utifrån sin förmåga och individuella omständigheter.  Det betyder att personen ska:

 • Söka bostad brett (hela Sverige huvudregel)
 • Vara inskriven på Boplats
 • Ha kontakt med stadsdelens boendecoachning
 • Söka andrahands och inneboendekontrakt
 • Söka andra tillfälliga boenden (tak över huvudet)
 • Söka i egna nätverket

Vad är boenderådgivning och boendecoachning?

Boenderådgivning innebär att man får information om bostadssökande och får viss praktisk hjälp med att till exempel registrera sig på Boplats. Rådgivningen kan ges individuellt eller i grupp. Rådgivningen är en öppen verksamhet och ges som serviceinsats(man behöver inte få ett bistånd).

Boendecoachning betyder att man får individuell hjälp att söka bostad. I boendecoachningen ingår individanpassad information och praktisk hjälp med att till exempel registrera sig på olika bostadsförmedlingar och bostadssajter, utforma brev till hyresvärdar för ansökan om lediga lägenheter och kontakta hyresvärdar för ansökan om lediga lägenheter. Coachningen ges över tid med täta träffar för att nå resultat.

Boendecoachningen är en stödinsats och ges som bistånd eller ingår i en boendeinsats.

Boenderådgivning bör erbjudas alla som befinner sig i osäkra boendeförhållanden. Boendecoachning ska erbjudas till alla som ansöker om nödbistånd till boende och ingår i socialförvaltning Sydvästs nödbiståndsboenden. 

Om du vill få boenderådgivning eller boendecoachning så ring till Göteborgs Stads växel så kopplar de dig vidare: 031-365 00 00. 

Mer information om att söka bostad

Vi har samlat information och tips om hur man kan söka bostad.
Klicka på denna länk för att komma till sidan "Hur söker jag bostad?".

Du hittar också mycket information på Göteborgs Stads sida " Söka bostad"
Klicka på denna länk för att komma till sidan "Söka bostad"

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se