Göteborgs Stads hemlöshetsplan

Arbetet för att förebygga och minska hemlösheten i Göteborg grundar sig i stadens hemlöshetsplan. 

Kommunen har ett ansvar för planering och genomförande av bostadsförsörjning för alla göteborgare. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Arbetet med hemlöshetsplanen har skett i samverkan med framtagandet av program för bostadsförsörjning. 

Orsakerna till hemlöshet är många. Missbruk och psykisk ohälsa är vanliga orsaker men det finns också en grupp utan någon social problematik. Här finns bland annat kvinnor och barnfamiljer som är födda utomlands. 

Hemlöshetsplanen fokuserar på att förebygga hemlöshet och att säkra tillgången av bostäder för hemlösa personer.  För de som har en social problematik finns olika boenden med stöd och därutöver fortsätter staden att reservera lägenheter för kommunala kontrakt och Bostad Först. För de som inte har någon social problematik satsar staden på boenderådgivning. 

Hemlöshetsplanens innehåll

Hemlöshetsplanen innehåller ett övergripande mål, fem övriga mål, fyra fokusområden och 15 åtgärder för att minska hemlöshet. 

Det övergripande målet är att hemlösheten ska minska. Målet är att antalet personer i hemlöshet ska minska med minst 20% under planperioden. 

De fem övriga målen:

  1. Antalet personer som befinner sig i akut hemlöshet ska minska. Särskilt prioriteras barn i akut hemlöshet.
  2. Vräkningar från bostäder ska minska. Målsättningen är att inga barnfamiljer ska vräkas.
  3. De som skrivs ut från sjukhus, kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem ska i högre grad kunna erbjudas bostad.
  4. Fler hemlösa personer ska komma vidare till en egen bostad.
  5. Nettokostnaden för socialt boende ska minska. 

Fokusområden:

  • Förebygga hemlöshet
  • Möta den akuta hemlösheten
  • Steget vidare till egen bostad
  • Bostadsförsörjning för alla

Föregående hemlöshetsplan

Den förra hemlöshetsplanen sträckte sig mellan 2015-2018 med förlängning under 2019. Den resulterade i att fler lägenheter förmedlats till stadens hemlösa. Många barn har fått en fast bostad. Det vräkningsförebyggande arbetet har utvecklats och medfört att färre barn berörts av vräkning. Satsningen på Bostad Först har lett till att personer med missbruk eller psykiskt ohälsa och lång tid i hemlöshet har fått en egen bostad. Det är fortsatt en brist på bostäder vilket påverkar hemlösa och särskilt hushåll i akut hemlöshet. 

Kartläggning av hemlösheten i Göteborg

Varje år gör Göteborg stad en kartläggning av antalet hemlösa. Vill du ta del av innehållet i dessa kartläggningar och de senaste resultaten så hittar du dem här:

Hemlöshet i Göteborg - rapporter


Här kan du läsa mer om Göteborgs stads hemlöshetsplan:

Hemlöshetsplan 2020-2022

Sammanfattning av hemlöshetsplanen 2020-2022

Utvärdering av Göteborgs stads strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se