Skip to main content

Socialstyrelsen om missbruksvård för flickor och kvinnor

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att granska vården för flickor och kvinnor med missbruksproblem. Syftet är att undersöka deras vårdbehov, hur de upplever tillgängligheten och bemötandet inom vården och att hitta områden för förbättringar. Missbruks- och beroendevård innehåller flera olika insatser inom både socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvarsområden. För att hjälpa individen som helhet krävs ofta samordning mellan olika delar av vården.

Kvinnor och flickor med missbruksproblem har särskilda utmaningar. Många har haft en svår uppväxt präglad av övergrepp, vilket kan vara en bidragande faktor till deras missbruk. Dessutom är det vanligt att kvinnor i behandling har ansvar för barn, vilket kan komplicera tillgången till vård på grund av bristande barnomsorgsalternativ. För kvinnor är det också vanligare att deras partners använder droger, vilket ökar risken för återfall i missbruk.

Hälsomässigt har kvinnor med missbruksproblem högre risk för vissa cancerformer samt sexuellt överförbara infektioner som herpes och HIV. Deras droganvändning möts ofta av moralisk kritik och stigmatisering från omgivningen vilket kan leda till sämre livschanser och ökat socialt utanförskap.

När det gäller behandling är det färre kvinnor än män som får vård för missbruksproblem inom den specialiserade vården. Kvinnor söker oftare hjälp för lugnande medel och lösningsmedel, medan färre får vård för problem relaterade till kokain och cannabis. Många kvinnor föredrar också könsseparerad vård på grund av tidigare trauman.

För att bättre kunna möta flickor och kvinnors behov lyfter Socialstyrelsen fram sex identifierade områden med förslag på anpassningar eller åtgärder:

• Öka kunskapen om flickor och kvinnors behov
• Motverka stigma
• Fokusera på våldet och främja trygga miljöer
• Stärk tillgången till insatser kopplade till kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa
• Ta hänsyn till relationella och psykosociala behov
• Samordna vård och omsorg vid samsjuklighet

Socialstyrelsen konstaterar också att det är viktigt att använda och sprida kunskapen om flickor och kvinnor med missbruk och att bedriva mer forskning inom området.

Du kan läsa hela Socialstyrelsens publikation här:
”Vård efter behov? – Om vård- och omsorgsinsatser till flickor och kvinnor med skadligt bruk och beroende”.